skip to Main Content

Artikel 1. Definties

Algemene Voorwaarden: Onderhavig document, welke de algemene voorwaarden behelst zoals gehanteerd door Nanny Thuis

NT: De onderneming Nanny Thuis gevestigd en kantoorhoudende te Noordwijk (KvK nr. 72679972) die met ouders/verzorgers overeenkomsten afsluit betreffende de bemiddeling voor kinderopvang en de begeleiding van deze opvang door een Nanny.

De Ouder(s): Natuurlijk persoon, ouder/verzorger, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf (‘consument’) die een overeenkomst afsluit voor een kind met wie hij of zij een huishouden voert en dat in belangrijke mate door hem of haar wordt onderhouden.

Nanny: Een door NT geschikt bevonden persoon die bereid is om tegen vergoeding één of meerdere kinderen van de Ouder(s) bij de Ouder(s) thuis op te vangen.

Opvang: De opvang van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar, tegen betaling in het huis van de Ouder(s) door een Nanny.

Bemiddeling: Hieronder wordt verstaan een door NT tot stand gebrachte relatie tussen een Ouder(s) en een Nanny met als doel het opvangen en verzorgen van één of meerdere kinderen van de Ouder(s). De Ouder(s) en de Nanny gaan met elkaar een Overeenkomst van Opdracht aan. Een bemiddeling is gerealiseerd op het moment dat deze overeenkomst is gesloten.

Ouder Advies Commissie: Advies en overleg orgaan ingesteld door NT bestaande uit een vertegenwoordiging van Ouder(s).

Pedagogisch Beleid: De pedagogische werkwijze die Nanny’s behoren toe te passen tijdens hun werkzaamheden als Nanny en de normen welke daarbij in acht behoren te worden genomen. Dit beleid wordt door NT verstrekt aan de Nanny. 

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen NT en de Ouder(s), alsmede op de rechtsverhouding tussen NT en de Nanny. Hieronder dient in ieder geval te worden begrepen alle aanbiedingen, offertes en voorstellen die NT aan Nanny en/of Ouder(s) doet, alsmede op de eventueel tot stand gekomen (bemiddelings)overeenkomsten. 

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met NT, voor de uitvoering waarvan door NT derden dienen te worden betrokken.

3. De toepasselijkheid van eventuele Algemene Voorwaarden van de Nanny, dan wel de Vraag-ouder(s) of een derde partij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. In de verhoudingen tussen Nanny, Ouder(s) en NT is sprake van de volgende overeenkomsten:

– De Overeenkomst van Opdracht tussen Nanny en de Ouder(s) op grond waarvan een Nanny aan Ouder(s) ter beschikking wordt gesteld.

– De Bemiddelingsovereenkomst tussen NT en De Ouder(s) waarin NT een Nanny ten behoeve van de Ouder(s) regelt.

– De Bemiddelingsovereenkomst tussen NT en de Nanny waarin NT ten behoeve van de Nanny Ouder(s) en -indien van toepassing- een opleiding faciliteert voor de Nanny.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. NT en de wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.     

6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien uit de aard van een bepaling dient te volgen dat deze zich specifiek op de bemiddelingsovereenkomst met vraagouder, maar niet op de overeenkomst met Nanny – en andersom – dan dient dit artikel zodanig beschouwd te worden dat zij geen werking vindt op de niet-bedoelde overeenkomst.

7. Indien NT niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat NT in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

Artikel 3. Nanny Thuis

1. NT is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) onder registratienummer 1312482240

2. NT werkt conform de voor haar sector geldende gestelde wet en regelgeving. Indien zij een bepaalde handeling verricht – of juist niet verricht – vanwege deze regels, kan haar dit nimmer als wanprestatie of andere vorm van verzuim van haar verplichtingen jegens Nanny of Vraagouder worden verweten en geeft dit de wederpartij geen recht op ontbinding van de overeenkomst of daaruit voorvloeiende schadevergoeding.

3. De Ouder(s) en de Nanny zijn op de hoogte – dan wel zullen zich daartoe laten informeren – wat de exploitatieregels zijn in de Wet Kinderopvang. Partijen onderschrijven dat de opvang niet mag starten voordat de daartoe aangewezen instanties een positieve keuring hebben uitgevoerd en de nodige verklaringen omtrent van gedrag zijn overlegd.

4. Het bemiddelen tussen Nanny en Ouder(s) betreft een inspanningsverplichting van NT en kan derhalve nimmer als een resultaatverplichting worden beschouwd.

5. NT treedt op als intermediair tussen Ouder(s) en Nanny; zij is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de rechtstreeks tussen Ouder(s) en Nanny te sluiten Overeenkomst van Opdracht. 

6. NT zal naar vermogen toezien op het naleven door de Nanny van het Pedagogische Beleid en zal Ouder(s) en Nanny praktisch en pedagogisch begeleiden,  de opvang evalueren binnen de door wetgeving vastgestelde kaders. Het Pedagogisch Beleid wordt op de eerste aanvraag verstrekt.

 7. De Nanny wordt geselecteerd door de gezinsconsulenten van NT door middel van een intakegesprek en een afspraak waarbij de Overeenkomst van Opdracht wordt getekend bij de Ouder(s) thuis. De bemiddelingsmedewerker hanteert hierbij de selectiecriteria 

zoals vermeld in het pedagogische beleid en houdt daarbij rekening met de wensen van Nanny en Ouder(s). Dit geldt ook indien er reeds een selectie heeft plaatsgevonden door de Ouder(s) zelf en er enkel sprake is van koppeling door NT.

8. Gezinsconsulenten van NT houden op jaarlijkse basis – dan wel zo vaak als wettelijk voorgeschreven of prudent geacht – evaluaties met Ouder(s) en Nanny’s nadat de opvang van start is gegaan.

9. Door akkoord te gaan met de bemiddelingsovereenkomst verleent u als vraagouder toestemming voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens voor de door NT vastgestelde doelen. Het primaire doel is te voorzien in kinderopvang en de uitvoering van de overeenkomst voor de kinderen die vallen onder de verantwoordelijkheid van de ouder of voogd. Indien u als Nanny de overeenkomst met NT aangaat, heeft het primaire doel betrekking op het verwezenlijken van de selectie en koppeling van u als Nanny aan de Ouder(s). Het secundaire doel is het voldoen aan de bepalingen van de Wet Kinderopvang.

Artikel 4. De Nanny werkzaamheden

1. Alle werkzaamheden die door de Nanny worden verricht, worden uitgevoerd naar het beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de Wet Kinderopvang.

2. NT bemiddelt bij de totstandkoming van de bemiddelingsovereenkomst tussen de Ouder(s) en de Nanny. Nadat de Ouder(s) en de Nanny afspraken hebben gemaakt over de opvang van het kind/kinderen, begeleidt NT de Ouder(s) en de Nanny bij de uitdagingen welke bij de uitvoering van de opvang komen kijken. 

3. Indien de Nanny binnen 1 maand opzegt zal NT kosteloos een nieuwe Nanny werven, doch enkel wanneer geen sprake is van een betalingsverzuim van de bemiddelings- en/of legeskosten van de voorgaande Nanny.

4. Bij de werving van een vervangende Nanny buiten de in lid 3 genoemde omstandigheden worden er 50% bemiddelingskosten in rekening gebracht bij Ouder(s) zolang zij nog minimaal 1 jaar van de dienst gebruik blijven maken. Indien er eerder wordt opgezegd, worden de volledige bemiddelingskosten met terugwerkende kracht in rekening gebracht.

5. Iedere Nanny heeft recht op doorbetaalde vakantie, vier keer het (gemiddeld) aantal werkuren per week. Deze vakantieuren worden door NT in rekening gebracht bij de Ouder(s). De Nanny neemt alleen in overleg met de Ouder(s) vakantie op. Daarnaast wordt bij ziekte het loon doorbetaald conform de wettelijke regelingen. 

6.  Bij langdurige ziekte of zwangerschapsverlof of andere redenen waardoor de Nanny langer uit de roulatie is en gedurende meerdere maanden vervangen dient te worden dient er een nieuwe aanvraag te worden gedaan voor het Landelijk Register Kinderopvang & Peuterspeelzalen (LRKP).  De kosten hiervan worden rechtstreeks berekend aan de Ouder(s).

Artikel 5. De Overeenkomst van Opdracht

1. De Overeenkomst van Opdracht tussen de Nanny en de Ouder(s), met bemiddeling van NT, wordt gesloten voor onbepaalde tijd en geldt tot wederopzegging, dan wel het bereiken van de twaalfjarige (12) leeftijd van het betrokken kind.

2. De minimale contracturen bedragen  5 uur per week.

3. Partijen kunnen de Overeenkomst van Opdracht opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand, welke termijn wordt berekend vanaf de 1e van de maand volgende op de maand van opzegging. Bij opzegging door de Ouder(s) of Nanny is de datum van ontvangst door NT bepalend voor het bepalen van deze termijn; aangetekend opzeggen wordt derhalve geadviseerd. 

4. Indien de Ouder(s) zich niet houdt aan de opzegtermijn, dan is NT gerechtigd om de overeengekomen contracturen in rekening te brengen tot en met de termijn dat door Ouder(s) gerespecteerd had dienen te worden. 

5. Afspraken met een Nanny worden altijd gemaakt in overleg met NT en worden vastgelegd in de Overeenkomst van Opdracht. Het is de Ouder(s) niet toegestaan om een Nanny diensten te laten verlenen voor een gezin welke niet in overeenstemming zijn met de Overeenkomst van Opdracht, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NT.

6. Indien Ouder(s) de Overeenkomst met NT opzegt maar dezelfde Nanny blijft diensten verlenen voor het gezin, zonder tussenkomst van een gastouderbureau, is de Ouder(s) aan NT een direct opeisbare boete van 6 maanden aan bureaukosten per overtreding verschuldigd. Daarnaast is de Ouder(s) €100,- per dag verschuldigd voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De maximale boete die kan worden opgeëist is €10.000,-.

7. Indien de Ouder(s) de opvang via een ander gastouderbureau door dezelfde Nanny laat verlopen, is de Ouder(s) aan NT een direct opeisbare boete van 12 maanden aan bureaukosten per overtreding verschuldigd. Daarnaast is de Ouder(s) €150,- per dag verschuldigd voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De maximale boete die kan worden opgeëist is €10.000,-.

8. Indien de schade welke NT leidt of nog zal leiden groter is dan het geen bepaald in lid 7 en 8 van dit artikel, is zij gerechtigd om het overstijgende bedrag additioneel te vorderen van Ouder(s)

Artikel 7. Bemiddelingsovereenkomst tussen NT en de Ouder(s)

1. De bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. De bemiddelingsovereenkomst kan tussentijds worden beëindigd tegen het einde van een kalendermaand opzegging met een opzegtermijn van één (1) maand, met dien verstande dat de bemiddelingsovereenkomst niet eerder tot een einde zal komen dan dat de Overeenkomst van Opdracht tussen Ouder(s) en Nanny is geëindigd. Indien de Ouder(s) zich niet houdt aan de opzegtermijn of de zoekopdracht intrekt voordat een Nanny kan worden gevonden, dan is de Ouder(s) annuleringskosten verschuldigd aan NT, deze bedragen minimaal € 250,-

 3. Indien de Ouder(s), ondanks schriftelijke ingebrekestelling, de verplichtingen uit de

bemiddelingsovereenkomst niet (tijdig) voldoet, is NT gerechtigd de bemiddelingsovereenkomst, zonder dat daartoe een rechterlijke tussenkomst is vereist, met ingang van de in de ingebrekestelling genoemde datum te ontbinden onverminderd haar recht om nakoming en/of schadevergoeding te vorderen.

4. Bij beëindiging van de bemiddelingsovereenkomst is door NT geen restitutie verschuldigd van reeds betaalde kosten, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich daartegen verzet. Indien de omstandigheid van beëindiging in de invloedsfeer van Ouder(s) ligt, dan bestaat nimmer recht op restitutie.

5. Wanneer de Ouder(s) zich samen met een Nanny, geselecteerd door NT, inschrijft bij een ander gastouderbureau, voordat de Overeenkomst van Opdracht van start is gegaan,is de Ouder(s) aan NT een direct opeisbare boete van € 5000,- per overtreding verschuldigd. Daarnaast is de Ouder(s) €250,- per dag verschuldigd voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. De maximale boete die kan worden opgeëist is €10.000,-.

6. Betaalde facturen worden na opzegging van de Bemiddelingsovereenkomst of de Overeenkomst van Opdracht niet gerestitueerd.

7.  Indien er in de gemeente, waar de Ouder(s) woonachtig is/zijn, legeskosten of andere soorten onvermijdbare kosten worden gerekend zal NT deze rechtstreeks aan de Ouder(s) factureren.

Artikel 8. Bemiddelingsovereenkomst tussen NT en Nanny

1. De bemiddelingsovereenkomst tussen NT en Nanny wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

2. Naast de bemiddeling tussen Nanny en Ouder(s), geeft NT de Nanny ook de mogelijkheid om de benodigde diploma’s te behalen en een opleiding te volgen. Onder voorwaarden kan deze opleiding kosteloos worden aangeboden. Bij het schenden van deze voorwaarden door de Nanny, verliest zij ieder recht om de kosteloze opleiding en zal zij de daaraan verbonden kosten, waarbij het volgende geldt:

– Indien de opleiding wordt gestopt alvorens het certificaat/diploma wordt behaald: 100% van de kosten.

– Indien het certificaat wordt behaald, maar de Nanny eerder dan na 2 jaren de overeenkomst met NT beëindigd of minder dan 20 uren per week gaat werken: 75% van de kosten.

3. De bemiddelingsovereenkomst kan tussentijds worden beëindigd tegen het einde van een kalendermaand door schriftelijke opzegging en wel met een opzegtermijn van een (1) maand, met dien verstande dat de overeenkomst niet eerder tot een einde zal komen dan dat de Overeenkomst van Opdracht tussen Ouder(s) en Nanny is geëindigd.                                  

Artikel 9. Tarieven en betaling

1. Het staat NT vrij om haar tarieven tussentijds te wijzigen als gevolg van gewijzigde wettelijke bepalingen, heffingen van overheidswege of de consumentenprijsindex, zonder dat Nanny of Vraagouder het recht tot ontbinding van de overeenkomst toe komt 

2. NT hanteert de wettelijke verplichte kassiersfunctie. De kosten van kinderopvang via NT kunnen worden onderverdeeld in de aan de Nanny te betalen opvangkosten en de aan NT te betalen maandelijkse bemiddelings- en begeleidingskosten (of kosten van vergelijkbare aard zoals wervingskosten), welke kosten zijn vastgelegd in de Overeenkomst van Opdracht.

3. De betaling aan de Nanny vindt plaats binnen vijf (werk)dagen ná ontvangst van de volledige betaling door of namens de Ouder(s). NT is niet aansprakelijk voor enige vertraging veroorzaakt door de niet- of te late beting van Ouder(s)hm

4. Vanaf het moment dat de bemiddeling gerealiseerd is, is de Ouder(s) bemiddelingskosten en – indien bij de desbetreffende gemeente van toepassing – legeskosten verschuldigd aan NT. Vanaf het moment dat de Nanny start met werken is de Ouder(s) de gewerkte uren evenals de bemiddelingskosten verschuldigd aan NT.

5. Met in achtneming van het bepaalde in artikel 9.2 worden de kosten van kinderopvang maandelijks door NT aan de Ouder(s) gefactureerd. Betaling van deze kosten vindt plaats via een maandelijkse automatische incasso of betaling via factuur.

6. Indien Ouder(s) er voor kiezen om de maandelijkse uren goed te keuren, dienen deze te worden goed gekeurd binnen 5 dagen nadat de Nanny’s deze heeft ingediend. Hierna worden de uren automatisch goed gekeurd en zal conform worden gefactureerd. 

7. Ingeval geen machtiging tot automatische incasso/ factuur is afgegeven, dient de betaling van het maandelijks verschuldigde bedrag aan kosten kinderopvang binnen 5 werkdagen na factuurdatum te hebben plaatsgevonden.

8. Indien de Ouder(s) in gebreke of  in verzuim is met de  nakoming van zijn verplichtingen, dan komen – naar daartoe door NT te zijn in gebreke te zijn gesteld met de juiste in acht te nemen termijn – alle buitengerechtelijke kosten voor rekening van de Ouder(s), onverminderd de aan NT overige toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

9. Indien de Ouder(s) de opvang eerder laat starten dan dat de Nanny op juiste wijze staat ingeschreven, kan het zijn dat de gemeente de nanny een boete oplegt. De kosten van de boete worden doorberekend aan Ouder(s). 

Artikel 10. Opschorting en ontbinding

1. NT is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of één van de Overeenkomsten te ontbinden, indien:

a. De Ouder(s) of Nanny de verplichtingen uit de Overeenkomst(en), niet volledig of niet behoorlijk nakomt.

b. Na het sluiten van De Overeenkomst van Opdracht met NT ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Ouder(s) of Nanny de verplichtingen niet zal nakomen. In dat geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Ouder(s) of Nanny slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

 2. NT is voorts bevoegd tot ontbinding over te gaan in geval van faillissement, surseance van betaling, onder bewindstelling of andersoortige omstandigheden zijdens de Ouder(s) welke de nakoming van de betalingsverplichting jegens NT in geding kan brengen. Als dan wordt de laatstgenoemde geacht van rechtswege in gebreke te zijn, is de vordering onmiddellijk opeisbaar en is NT gerechtigd – zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling – de Overeenkomst(en) in kwestie geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de aan NT verder toekomende rechten.

3. De Overeenkomst van Opdracht en de Bemiddelingsovereenkomsten kunnen zonder inachtneming van de opzegtermijn worden opgezegd indien:

a. blijkt dat de –herhaalde- aanvraag bij de gemeente voor registratie van de opvanglocatie van de Ouder(s) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) is  afgewezen.

b. het kind waarvoor de Overeenkomst(en) is/zijn afgesloten overlijdt.

c. het kind waarvoor de Overeenkomst(en) is/zijn afgesloten, blijvend invalide wordt en de invaliditeit zodanig is dat behoorlijk opvang via NT niet meer mogelijk moet worden geacht.

d. de Nanny waarmee de bemiddelingsovereenkomst of de Overeenkomst van Opdracht is afgesloten overlijdt.

e. de Nanny waarmee de Overeenkomst van Opdracht of bemiddelingsovereenkomst is afgesloten, blijvend invalide wordt en de invaliditeit zodanig is dat behoorlijke opvang via NT niet meer mogelijk moet worden geacht.

f. een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik niet ontzenuwd kan worden of als er sprake is van een aanklacht wegens kindermishandeling of seksueel misbruik.                                                                                                          

g. blijkt dat de Nanny bij de hernieuwde aanvraag van een Verklaring omtrent het Gedrag (VoG) in het kader van het Besluit continue screening kinderopvang, niet in aanmerking komt voor een nieuwe VoG.                                                                                         

4. Indien de situatie zoals omschreven van het derde lid, onder g. zich voordoet, is de Nanny zonder verdere en eerdere ingebrekestelling, tevens de legeskosten verschuldigd aan NT en de Ouder(s), die verband houden met de nieuwe LRKP registratie van de vervangende Nanny.                                                              

Artikel 11. Beperking aansprakelijkheid

1. De Ouder(s) is aansprakelijk ten opzichte van NT, de Nanny en/of derden voor de gedragingen van het kind waarover hij/zij het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent, door welke gedragingen schade en/of letsel ontstaat ten tijde van de opvang. De Ouder(s) en Nanny zijn gehouden daartoe een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA) met onderlinge aansprakelijkheid te hebben afgesloten en dat desgevraagd aan NT te overleggen.

2. NT is niet aansprakelijk voor enige schade, door welke oorzaak ook ontstaan, behoudens voor zover sprake is van niet rechtsgeldig uitsluitbare opzet of grove schuld. Het betreft hier directe en indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Ten aanzien van opzet of grove schuld rust de bewijslast op de Ouder(s).

3. NT is tegenover de Ouder(s) niet aansprakelijk voor schaden en verliezen die Nanny’s toebrengen aan de Ouder(s) of aan derden.

4. Door NT wordt geen aansprakelijkheid aanvaard, behoudens voor zover de door NT afgesloten aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op een uitkering geeft. De aansprakelijkheid is alsdan derhalve beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

5. De Ouder(s) is en blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het tijdig aanleveren van de juiste gegevens die van belang zijn voor de kinderopvangtoeslag; indien die gegevens later wijzigen, dient de Ouder(s) dit ook tijdig te melden.

6. NT is niet aansprakelijk indien de Ouder(s) onjuiste gegevens verstrekt en/of niet tijdig wijzigingen doorgeeft die betrekking hebben op de kinderopvangtoeslag.

Artikel 12. Overmacht

1. Indien NT haar verplichtingen uit de overeenkomst met de Ouder(s) en/of Nanny niet of slechts gedeeltelijk kan nakomen als gevolg van overmacht, is NT gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten voor de duur van de overmacht, zonder dat NT schadeplichtig is.

2. Onder overmacht wordt onder andere verstaan feiten en omstandigheden die de gehele of gedeeltelijke nakoming van de met de Ouder(s) en/of Nanny gesloten overeenkomsten verhinderen en die niet aan NT kan worden toegerekend of omstandigheden waardoor de nakoming in redelijkheid niet kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst al dan niet voorzienbaar waren.

Artikel 13. Klachtenprocedure

1. Op klachten is de Klachtenregeling van NT van toepassing. Deze Klachtenregeling wordt bij de Overeenkomst van Opdracht aan de Ouder(s) en Nanny verstrekt.

2. Klachten over de uitvoering van De Overeenkomst van Opdracht moeten schriftelijk en deugdelijk gemotiveerd bij NT gemeld worden en wel tijdig nadat de Ouder(s)  de gebreken heeft geconstateerd, doch binnen één (1) maand na constatering.

3. Indien de Ouder(s) nalaat binnen de hierboven genoemde termijn de klacht in te dienen, kan tot gevolg hebben dat de klacht niet in behandeling wordt genomen en de Ouder(s) of haar rechten verliest.

Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillenregeling

1.Op alle door NT gesloten Overeenkomsten of op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle eventuele geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of de Algemene Voorwaarden zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Leiden.